Privacy statement

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Fydalo in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Fydalo hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, verzamelen wij uw gegevens.

 

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij Fydalo wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

Het gebruiksgemak van de internetsite van Fydalo te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
Werk voor u te vinden en de diensten die door Fydalo via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc;
Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
Het naleven van wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving op het moment dat we een arbeids- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan;
U te informeren over de diensten van Fydalo.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

We verzamelen uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen. Een aantal gegevens zijn verplicht om hiervan gebruik te maken, een aantal zijn optioneel om onze dienstverlening beter op uw wensen of die van onze opdrachtgevers af te stemmen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens die u verstrekt.

Hierbij kunt u denken aan de verwerking van – onder andere - de volgende persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens;
- geboortenaam en geboorteplaats;
- functie;
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring, trainingen en testen;
- gegevens over beschikbaarheid en verlof;
- gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de
  kandidaat zoals referenties en getuigschriften;
- optioneel pasfoto die op vrijwillige basis aan ons is gegeven, zonder dat dit voor u consequenties
  heeft; Potentiele opdrachtgevers kunnen mogelijk deze pasfoto dan zien.

Bij aan het werk gaan/ aan het werk zijn / gewerkt hebben:

- nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID-bewijs, eventuele werkvergunning en bankrekeningnummer;
- verklaring omtrent gedrag (VOG) indien noodzakelijk voor de functie;
- overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Fydalo legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast indien daartoe een wettelijke grondslag bestaat. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die op uw identiteitsbewijs staan waarvan wij vanuit wettelijk oogpunt een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of -achtergrond. Dit doen wij om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies of om onze re-integratieverplichtingen na te komen.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de afdelingen personeelszaken, de financiële of salarisadministratie, kwaliteit en automatisering, verwerkers en personen die betrokken zijn bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen uw bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Tot slot kunnen we deze gegevens doorgeven aan overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen.

Zakelijke relaties

Fydalo verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor organisaties met wie wij zakendoen voor het aanbieden of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, contactgegevens en functie van contactpersonen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen tijdens het inschrijfproces, verwerken wij op basis van de door u gegeven toestemming. De sollicitatiegegevens bewaren wij gedurende 4 weken conform wettelijk bewaartermijn tenzij u Fydalo vooraf toestemming heeft gegeven deze sollicitatiegegevens voor maximaal 1 jaar te bewaren.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen als u via Fydalo aan de slag bent en die wij verwerken ter uitvoering van de (arbeids)overeenkomst die we met elkaar zijn aangegaan, bewaren wij tot en met 7 jaar na uitdiensttreding vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contact opnemen en onze mailing: indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij uw gegevens uitsluitend met als doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal 1 jaar daarna.

Wij versturen u na inschrijving periodiek mailings met beschikbare vacatures of nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Uw emailadres wordt na uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Uiteraard kunt u bij Fydalo aangeven dat u geen mailings wilt ontvangen, dan dragen wij er zorg voor dat u deze niet meer ontvangt. Door op het ontvangen mailingsbericht op de link met afmelden te klikken, kunt u altijd uw eerder gegeven toestemming intrekken.

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens verzamelen?

Fydalo mag persoonsgegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:
- er daarvoor in sommige gevallen aan u nadrukkelijke toestemming is gevraagd. Deze gegeven
  toestemming kunt u elk moment weer intrekken;
- het noodzakelijk is om de overeenkomst die Fydalo met u heeft, te kunnen uitvoeren. Denk
  hierbij aan de uitzendovereenkomst die we met u aangaan als uitzendkracht of
  samenwerkingsovereenkomst met u als opdrachtgever;
- het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
- het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang waarbij Fydalo
  de afweging maakt tussen uw belang rondom privacy en haar gerechtvaardigd belang.

 
Gegevensverwerking

Deze internetsite kan links naar internetsites van derden bevatten. Voor deze sites kan een afwijkend privacy statement gelden. Fydalo is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geeft u Fydalo toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.
 

Verstrekken gegevens aan derden

Teneinde werk voor u te vinden, stelt Fydalo de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan Fydalo uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten. Ook kan Fydalo uw gegevens verstrekken aan haar verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin Fydalo verplicht kan worden door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.

Fydalo aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.

Fydalo zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming, verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

 
Gebruik logbestanden

De internetsite van Fydalo genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruikersgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.


Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Fydalo inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat Fydalo een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de 'cookies' gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Cookie instellingen aanpassen


Beveiliging

Fydalo heeft passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens en hebben de werknemers van Fydalo die toegang hebben tot uw persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Fydalo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, heeft Fydalo met hen verwerkersovereenkomsten gesloten opdat zij de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk beveiligen.

Verwijderen, aanvulling en inzage van gegevens
U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met Fydalo. Daarnaast heeft u:

- Recht op inzage van de persoonsgegevens die vastgelegd zijn;
- Recht op correctie als gegevens niet juist of actueel zijn;
- Recht op verwijdering;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel data portabiliteit genoemd.

Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft aangaande dit Privacy Statement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact met ons opnemen via privacy@highcare.nu . Wij streven er naar om binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via bovenstaand email adres. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op privacy in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens  

Fydalo Flexwerkers bv.
Burgerhoutsestraat 19
4701 EK Roosendaal
0172-233013

Functionaris gegevensbescherming: 

Doina Jong
privacy@highcare.nu
 

Wijzigingen

Fydalo kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te raadplegen op de website van Fydalo.